Coraz mniej mieszkańców Pabianic. Jakie są powody tej zmiany?

Coraz mniej mieszkańców Pabianic. Jakie są powody tej zmiany?

Pabianice są miastem położonym w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, nad rzeką Dobrzanką. W 2010 roku w mieście zameldowanych było na stałe 68.159 mieszkańców oraz 1.219 osób zameldowanych czasowo. W sumie w Pabianicach było 69.378 mieszkańców.  Z danych z 2020 roku, liczba mieszkańców zameldowanych na stałe wynosi 60,019, zaś mieszkających tymczasowo 740 osób, co wskazuje na znaczny spadek. Przez 10 lat mieszkańców Pabianic ubyło około 9.300. 

Pustki w Pabianicach

Co roku umiera średnio około 900 mieszkańców Pabianic, zaś w roku 2020 zmarło aż 1.064 osoby. Urodzeń jest znaczenie mniej, gdyż na świat w roku 2011 przyszło 724 dzieci, a w roku 2020 było zaledwie 472 urodzeń. Dwadzieścia lat temu na 113 kobiet przygadało 100 mężczyzn, aktualnie dziś kobiet przypada 111. Wzrost liczby osób emigrujących za granicę również jest zauważalny po wejściu Polski do Unii Europejskich. 

Spadek liczby ludności w Pabianicach oraz całym województwie łódzkim

W województwie łódzkim obserwuje się systematyczny spadek liczby ludności. Wpływ na to zdecydowanie ma nadwyżka liczby zgonów nad liczbą urodzeń w ostatnich latach, a także migracyjny ubytek. Na przestrzeni dwudziestu lat obserwacja ta jest dowodem na to, że czynnikiem zmniejszającym liczbę ludności w Pabianicach jest ujemny przyrost naturalny. Drugim czynnikiem mającym na to wpływ jest ubytek migracyjny. Bardzo dużo osób wyjeżdżało do innego miasta, bądź innego kraju co spowodowało ujemne saldo migracji. W większym stopniu ubytek migracyjny dotyczył mężczyzn, niż kobiet. 

Ujemny przyrost  naturalny, spadek liczby urodzeń, tak samo jak i wzrost liczby zgonów miał wpływ na zmianę struktury wiekowej w mieście Pabianice oraz całym województwie łódzkim. Osób w wieku przedprodukcyjnym się zmniejszyło w około 10%, podobnie jak i w przypadku dzieci i młodzieży. W całym województwie łódzkim ilość osób w wieku produkcyjnym zwiększyła się na przełomie 10 lat o około 5%. Świadczący przyrost tej grupy wiekowej mieszkańców świadczy o postępującym procesie starzenia się mieszkańców.